LANNA ขยายเวลาเข้าลงทุนเหมือง PKN ในอินโดฯ อีก 1 ปี

“ลานนารีซอร์สเซส” ขยายระยะเวลาลงทุนแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในอินโดนีเซีย อีก 1 ปีจนถึงสิ้นปี 62 ขอเวลาทำดิลดิริเจ้นท์ ตัดสินใจให้รอบคอบ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ LANNA เข้าลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) คิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วโดยได้ลงนามสัญญา Conditional Share Subscription Agreement (“CSSA”) กับ PKN และผู้ถือหุ้นของ PKN เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2561 โดยกําหนดวันสุดท้าย (Long Stop Date) ที่ LANNA จะต้องเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งรับโอนสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้สัญญา Shareholders Agreement และจ่ายเงินให้กู้ยืมภายใต้สัญญา Shareholder
Loan ให้แก่ PKN ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2561 นั้น

ขณะนี้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามแก้ไขสัญญา CSSA เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 เพื่อขยายระยะเวลา Long Stop Date ออกไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 ทั้งนี้ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เพื่อให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Due Diligence) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนและชัดเจนก่อน