PSTC เฮ! โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันไปอีสาน EIA ฉลุย

“เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี” เผยโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคอีสาน ของกลุ่มบริษัทได้รับความเห็นชอบ EIA แล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนำญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันฯ) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านประกอบ

PSTC ลงทุนท่อส่งน้ำมันสายอีสาน 9.2 พันล้าน คาด IRR 12.12%