MFC ตั้ง “ลิม ชอง บุน เดนนิส” นั่งเอ็มดีร่วม “ประภา ปูรณโชติ”

บอร์ดบลจ.เอ็มเอฟซี แต่งตั้ง “ลิม ชอง บุน เดนนิส” นั่งกรรมการและเอ็มดีร่วม “ประภา ปูรณโชติ” พร้อมแบ่งสายงานดูธุรกิจทั้งหมด ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเรื่องก.ล.ต.อนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2561 และ 24 ธ.ค.2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายลิม ชอง บุน เดนนิส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับน.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมกันนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการผู้จัดการทั้ง 2 ราย โดยน.ส.ประภา ปูรณโชติ รับผิดชอบดูแลสายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนาย ลิม ชอง บุน เดนนิส รับผิดชอบดูแลสายงานอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากสายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประภา ปูรณโชติ

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการแต่งตั้งตามมติดังกล่าว ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่นาย ลิม ชอง บุน เดนนิส ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยแล้ว

อนึ่ง ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของนาย ลิม ชอง บุน เดนนิส ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์