ทริสจัดเครดิตหุ้นกู้ SGP วงเงิน 3 พันล้านระดับ BBB+

“ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์” วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่ระดับ “BBB+/Stable” นำเงินชำระหนี้ครบกำหนดเดือนก.พ.62

บริษัท ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SPG) ที่ระดับ “BBB+” พร้อมกันนี้ ได้คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนชุดปัจจุบันที่ระดับ “A+” สำหรับการค้ำประกันที่ 85% และที่ “A” สำหรับการค้ำประกันที่ 70% ของเงินต้น และภาระดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับชำระ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันจากบริษัท Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) (AAA/Stable)

ขณะเดียวกันทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ซึ่งไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทที่ระดับ “BBB+” บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas — LPG) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และฐานลูกค้าที่กระจายตัวกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากความเสี่ยงของธุรกิจโดยรวมที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา LPG มากขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทดีกว่าที่ประมาณการไว้ อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของราคาก๊าซ LPG โดยบริษัทมีเงินทุนจากการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เท่ากับ 2,400 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินรวมสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 28.4% ซึ่งสอดคล้องกับที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานขั้นพื้นฐานของทริสเรทติ้ง บริษัทน่าจะสามารถสร้างเงินทุนจากการดำเนินงานได้ประมาณ 2,500 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย และจะสามารถรักษาอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินไว้ได้ที่สูงกว่า 20%

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาสถานะผู้ค้า LPG รายใหญ่อันดับ 2 ในประเทศเอาไว้ได้ โดยกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการค้า LPG ในประเทศจะช่วยลดผลกระทบจากกำไรที่ผันผวนของการดำเนินงานในต่างประเทศได้ ทริสเรทติ้งยังคาดอีกว่าบริษัทจะสามารถรักษากำไรจากธุรกิจค้าก๊าซในต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านราคามากขึ้นก็ตาม

ทั้งนี้ อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น หรือหากบริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนลดลงไปจากระดับปัจจุบันอย่างมาก สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถเพิ่มสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในประเทศจีนได้ หรือบริษัทมีสัดส่วนของกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีความเสถียรเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากสถานะการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมากและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมด้อยกว่าประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งเป็นระยะเวลานาน หรือบริษัทมีการซื้อกิจการซึ่งทำให้เกิดภาระหนี้สินจำนวนมากจนส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทสะท้อนคุณภาพเครดิตของทั้งผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ CGIF ซึ่งอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเครดิตของบริษัทหรือของผู้ค้ำประกัน