ที่ปรึกษาแนะไม่ควรอนุมัติ DNA ขายธุรกิจหลัก ก.ล.ต.-ตลาดสะกิดผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาเห็นว่าไม่เหมาะสมและแนะนำผู้ถือหุ้น DNA ไม่ควรอนุมัติให้บริษัทขายทิ้งบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ ธุรกิจหลัก ห่วงกระทบกำไร บริษัทเสี่ยงถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สินทรัพย์เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด แผนลงทุนใหม่มีความไม่แน่นอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 (DNA)ศึกษาข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL) มูลค่า 168 ล้านบาทให้แก่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)อย่างรอบคอบและรักษาสิทธิ โดยขอให้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ซึ่งการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามผู้บริหาร DNA ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจด้วย