GLOW ยอมรับผู้สนใจหลายรายขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่

“โกลว์ พลังงาน” ยอมรับมีผู้สนใจหลายรายติดต่อซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ทราบกรณี “ไอสแควร์แคปปิตอล” เสนอซื้อหุ้น 69.11% ส่วน GULF ไม่ชี้แจงใดๆ

บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข่าวตามสื่อเรื่องไอสแควร์ แคปปิตอลสนใจเสนอซื้อหุ้น GLOW สัดส่วน 69.11% จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า มีผู้ให้ความสนใจที่จะซื้อหุ้นใน GLOW ติดต่อมายังผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายรายในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เคยได้รับทราบรายละเอียดตามที่ปรากฎในข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ไอสแควร์แคปปิตอล (I Squared Capital) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ จากสหรัฐ และมีการลงทุนในโรงไฟฟ้า 9 ประเทศ กำลังการผลิตรวมกว่า 3,400 เมกะวัตต์

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) อยู่ระหว่างเจรจาซื้อโรงไฟฟ้า GLOW นั้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด โดยชี้แจงเพียงไอสแควร์แคปปิตอล

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น GLOW ณ วันปิดสมุดทะเบียน 7 ก.ค.2561 อันดับหนึ่งถือโดยบริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 54.16% อันดับสอง ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. ถือหุ้น 14.95%อันดับสามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือ 7.52% อันดับสี่ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 3.62% และอันดับห้า STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 2.21%

อ่านประกอบ

GULF เตรียมขายหุ้นกู้หมื่นล้าน ไม่ปฏิเสธซื้อโรงไฟฟ้าโกลว์ฯ

“กัลฟ์ฯ” ย่องเงียบซื้อ GLOW ปิดดีลยักษ์ส่งท้ายปีนี้