“พรรณทิพา เศษธะพานิช” ได้หุ้น NEWS กว่า 4.68% ขยับถือ 9%

“พรรณทิพา เศษธะพานิช” รายงานได้หุ้น NEWS จำนวน 3.18 พันล้านหุ้น หรือ 4.68% ขยับถือหุ้นกว่า 9%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางพรรณทิพา เศษธะพานิช ได้มาหุ้นของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 จำนวน 3,180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 6,180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ