IRPC ขายที่ดิน 152 ไร่ให้ปตท. มูลค่า 325 ล้าน

บอร์ด “ไออาร์พีซี” ขายที่ดิน ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท เนื้อที่ 152 ไร่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มูลค่ารวมประมาณ 325 ล้านบาท ให้ปตท.

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายที่ดิน ซึ่งไม่ใช่ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ปตท. ซึ่งตั้งอยู่ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่รวมประมาณ 152 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 325 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท.เป้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลทีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ