5 เยาวชนไทยคว้าทุน “SET เยาวชนดนตรีฯ” ครั้งที่ 21

5 เยาวชนไทยจากผู้เข้าประกวด 477 คน คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองจาก “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ร่วมมอบทุนการศึกษารวม 1.8 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยการสนับสนุนด้านดนตรีนั้นเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมไทย อันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ เพราะถือว่าการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

“ในปี 2561 นี้มีเยาวชนร่วมส่งผลงานทั้งหมด 477 คน โดยมีเยาวชน 40 คนได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และ 5 เยาวชนเป็นผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง เยาวชน 11 คนได้รับเหรียญทองอันดับ 1-3 และอีก 24 คนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งถือว่าทุกผลงานมีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ทำให้ขยายจำนวนผู้ชมการแสดงได้มากขึ้น ทั้งนี้ จะพัฒนาให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นในปีต่อๆ ไป” นายกฤษฎากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในปีนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีพัฒนาการดีขึ้นมาก เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำให้การแสดงมีระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันและยากต่อการตัดสินสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน ปีนี้จึงมีผู้ชนะเลิศเหรียญทองในระดับประถมศึกษาถึง 2 คน ที่สำคัญคือมีความหลากหลายของประเภทเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับรวม 5 คน นอกจากจะได้เงินรางวัลเช่นเดียวกับผู้ชนะเลิศทั้งหมด 40 คนในระดับต่างๆ แล้ว ยังได้สิทธิพิเศษคือทุนการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุนเรียนระดับปริญญาตรีด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาทด้วย

ทั้งนี้ ตลอด 21 ปีของการจัดเวทีประกวดนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศใช้เวทีนี้สร้างโอกาสและแสดงความสามารถด้านดนตรีรวมกว่า 20,000 คน และผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี 2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prize ประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ นายชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

สำหรับผลการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบ่งตามระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ช. คณธัช แย้มสุวรรณ (ระนาดเอก) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และด.ช. ธนวิน ธนพรธวัล (กู่เจิง) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นายชัยธวัช อติโภภัย (เปียโน) โรงเรียนนานาชาตินิวสาทร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและระดับอุดมศึกษา ได้แก่ น.ส. พิจาริน วิริยะศักดากุล (ขับร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ นายประทักษ์ ใฝ่ศุภการ คุณธชย ประทุมวรรณ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ดร. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ดร. คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน นายเอกชัย เจียรกุล ดร. ไมเคิล ลีรอย โรบินสัน จูเนียร์ คุณเยาวณี นิรันดร และนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน

สำหรับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกระดับได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set