“เจนจิรา-นันทิดา กิตติอิสรานนท์” ขยับถือหุ้น NUSA เพิ่ม

“เจนจิรา-นันทิดา กิตติอิสรานนท์” ขยับถือหุ้นเพิ่ม 5.55% และ 6.11% หลังได้หุ้นจาก “กำธร กิตติอิสรานนท์”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ ได้มา หุ้นของบริษัท ณุศาศิริ (NUSA) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561 จำนวน 86.60 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 423.75 หุ้น หรือคิดเป็น 5.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านน.ส.เจนจิรา ระบุได้หุ้นมาจากนายกำธร กิตติอิสรานนท์ ขณะที่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ รายงานได้มาหุ้น NUSA จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 1.31% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 467.05 ล้านหุ้น หรือ 6.11% โดยได้หุ้นมาจากนายกำธร กิตติอิสรานนท์ เช่นกัน

ทั้งนี้ น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ เป็นพี่น้องกับนายกำธร กิตติอิสรานนท์ ซึ่งเป็นลูกนายประเดช กิตติอิสรานนท์ นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์