“วทันยา วงษ์โอภาสี” เอ็มดี NEWS ขายหุ้น 2.69% เหลือ 3.48%

“วทันยา วงษ์โอภาสี” เทขายหุ้น NEWS กว่า 1.83 ล้านหุ้น หรือ 2.69% เหลือถือหุ้นในมือ 3.48%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี จำหน่ายหุ้นของบริษัทนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561 จำนวน 1,832.67 ล้านหุ้น คิดเป็น -2.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 2,367.33 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันน.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ NEWS