TRUE ขายหุ้นไทยสมาร์ทคาร์ดให้ CPALL มูลค่า 453 ล้าน

“ทรู คอร์ปอเรชั่น” ขายหุ้นไทยสมาร์ทคาร์ดให้ CPALL ทั้งหมด 15.76% มูลค่ารวม 453 ล้านบาท ได้ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (TSC) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรนิกส์และให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 25,215,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.76% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSC ในราคาหุ้นละ 18 บาท มูลค่ารวม 453.88 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สำหรับราคาขายหุ้นละ 18 บาท เป็นราคาเดียวกันกับราคาที่ CPALL เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายและเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้น TSC อยู่ที่ 9.33 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย.2561

ปัจจุบัน CPALL ถือหุ้น TSC สัดส่วน 72.64% TRUE ถือ 15.76% ธนาคารออมสิน 4.94% บริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น 2.71% ธนาคารกรุงไทย 2.47% บริษัท เอสวีโอเอ 0.74% บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ 0.74%