“ทวีฉัตร จุฬางกูร” เก็บหุ้น BEC เพิ่ม ผงาดถือหุ้นอันดับหนึ่ง 10%

“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ซื้อหุ้น BEC ต่อเนื่องอีกกว่า 8.9 ล้านหุ้น หรือ 0.45% หนุนขยับถือหุ้นสัดส่วน 10% ผงาดขึ้นอันดับหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายทวีฉัตร จุฬางกูร ได้มาหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ (BEC) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561 จำนวน 8,938,600 หุ้น คิดเป็น 0.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 202,832,200 หุ้น หรือ 10.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น BEC ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 มี.ค.2561

อันดับ 1.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED จำนวน 194,465,893 หุ้น หรือ 9.72%

อันดับ 2. น.ส.รัตนา มาลีนนท์ จำนวน 179,672,420 หุ้น หรือ 8.98%

อันดับ 3.น.ส.อัมพร มาลีนนท์ จำนวน 129,113,500 หุ้น หรือ 6.46%

อันดับ 4.น.ส.นิภา มาลีนนท์ จำนวน 129,113,300 หุ้น หรือ 6.46%

อันดับ 5.NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC จำนวน 117,018,500 หุ้น หรือ 5.85%

อันดับ 6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร จำนวน 100,328,400 หุ้น หรือ 5.02%