MFC รับรางวัล SET Awards 2018 บลจ.ดีเด่นต่อเนื่องปีที่สาม

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET Awards 2018 ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards) ให้ชาคริต พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้เอ็มเอฟซีได้รับรางวัล SET Awards ประเภทบลจ. ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่สาม (2016-2018)