IVL รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ปี 2561

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมี มร.ริชาร์ด โจนส์ (ซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืนและทรัพยากรบุคคลสำนักงานใหญ่ ตัวแทนจากไอวีแอล เข้ารับมอบรางวัลจาก อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัจดทะเบียนไทย ภายในงานพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561 โดยในปีนี้รายงานความยั่งยืนของไอวีแอลได้รับคัดเลือกรายงานความยั่งยืนที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล 100 ราย แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของไอวีแอลในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย