สโตนเฮ้นจ์ฯ ลุยไฟเคาะไอพีโอ 6.30 บาท/หุ้น “เลเท็กซ์ ซิสเทม”-ACE ยื่นไฟลิ่งขายปีหน้า

“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาอย่างครบวงจร เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 6.30 บาท ลุยไฟเข้า mai 19 ธ.ค.นี้ ด้านน้องใหม่ 2 ราย ตบเท้ายื่นไฟลิ่งก.ล.ต.ขายหุ้นเข้าตลาด “แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” เข้า SET “เลเท็กซ์ ซิสเทมส์” ระดมทุน mai

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เปิดเผยว่า STI กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อยู่ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น จำนวนเสนอขายไม่เกิน 68 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 11 ธ.ค.2561 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 19 ธ.ค.2561 ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “STI”

ทั้งนี้ STI จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 51 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 10.20 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 6.80 ล้านหุ้น จากจำนวนเสนอขาย

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บล.เอเซีย พลัส , บล.เคที ซีมิโก้และบล.กรุงศรี

นอกจากนี้ยังมีบริษัท 2 แห่งได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ประกอบด้วย บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน และบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทม (LS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) หรือ TRUBB

น.ส.สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กล่าวว่า ACE ได้ยื่นแบบไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.60% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทม (LS) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบไฟลิ่งของ LS ต่อก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยมีบล.เคจีไอ (ประเทศไทย ) เป็นที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 132.43 ล้านหุ้น หรือ 29.34 % ของทุนชำระแล้ว โดยระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อลงทุน ซื้อโรงงานในจังหวัดระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตหมอน, ลงทุนก่อสร้างโชว์รูม , ขยายธุรกิจในอนาคต และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อ่านประกอบ

“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” ยื่นไฟลิ่งไอพีโอ 1,818 ล้านหุ้น เข้า SET

TRUBB ส่งบริษัทย่อย “เลเท็กซ์ ซิสเทมส์” ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด mai