BWG ผุดโปรเจกต์ “เชื้อเพลิงขยะ” ป้อนโรงไฟฟ้า ETC

HoonSmart.com >>  BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ผุดโปรเจกต์ใหม่ แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน  “SRF”  ป้อนโรงไฟฟ้า ETC ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2

 

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)  กล่าวว่า ปัจจุบัน BWG มีโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ SRF (Solid Recovered Fuel )  อยู่ 3 โรง กำลังผลิตรวม  225,000 ตันต่อปี ป้อนให้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในเครืออยู่ที่ประมาณ 160,000 ตันต่อปี เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญารวม 16.5 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะของประเทศ และช่วยลดพื้นที่การฝังกลบขยะสู่การสร้างแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนที่ยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้าน Zero Waste Landfill ตามนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG)

สำหรับ BWG จัดว่าเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิง SRF รายใหญ่ที่สุดของไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีการขายขยะเชื้อเพลิง SRF ให้บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ( ETC ) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือ ทำให้ BWG มีรายได้มั่นคง-ยั่งยืน เนื่องจาก ETC มีสัญญา PPA ยาวนานถึง 20 ปี เป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจให้กับ BWG ด้วย

ปัจจุบัน ขยะอุตสาหกรรมมาผลิตเชื้อเพลิง SRF จะถูกนำมาคัดแยก สามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้ โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของขยะเอง และมีผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมียืนยันว่า เหมาะสมจะนำมาใช้เป็น SRF ได้มีความปลอดภัยต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นขยะที่ไม่เป็นอันตราย โดยการนำขยะมาใช้ประโยชน์เป็น SRF นี้สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 0.0027 ตันต่อขยะ 1 ตัน

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนอย่าง SRF นอกจากไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เนื่องจากขยะบางประเภทเมื่อนำไปฝังกลบจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ำได้ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ซึ่งปัจจุบันในหลายๆ ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นโลกซึ่งการนำขยะอุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนจะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วยและส่งผลให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วย

ปัจจุบันปริมาณขยะอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มสูงถึง 22 ล้านตันต่อปี โรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีมากกว่า 72,000 โรงงานทั่วประเทศ และการกำจัดขยะดังกล่าวด้วยวิธีการฝังกลบ การเผา นั้นยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังมีขยะบางส่วนที่ส่งกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งส่งเสริมให้มีการนำขยะอุตสาหกรรมที่เผาไหม้ได้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า สร้างพลังงานทดแทน ตามนโยบายส่งเสริมการส่งออกจากอุตสาหกรรมไทย เพื่อลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ด้านภาษีจากต่างประเทศ โดยมีการกำหนดเรื่องการใช้พลังงานสีเขียว ภายใต้การจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง และการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้น้อยลง

ดังนั้น BWG จึงได้ผุดโปรเจกต์โรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อนำกากขยะที่โรงงานอตุสาหกรรมที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิง SRF เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะอุตสาหกรรม และยังเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมากำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน และช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลงในเวลาเดียวกัน