สนช.ผ่านร่างกฎหมายภาษีที่ดินฯ

ที่ประชุม สนช.ลงมติเอกฉันท์ 169 เสียงผ่านร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 มีการประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัยประธาน สนช.คนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ดำเนินการลงมติร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวาระ 2 เป็นรายมาตรา หลังจากวานนี้สมาชิก สนช.ได้อภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวจนครบทั้ง 94 มาตราเสร็จสิ้นไปแล้ว

“ที่ประชุมได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ด้วยคะแนนเห็นชอบ 169 เสียง, ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง สรุปว่าเห็นสมควรให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมาย ซึ่งจะได้ส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป “นายพีรศักดิ์กล่าว

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวแสดงความขอบคุณสมาชิก สนช.ว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปโครงสร้างภาษี อุดช่องว่างช่องโหว่วของกฎหมายเดิม กระตุ้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้