5 ซีอีโอ -63 บริษัทชิงรางวัล SET Awards 2018 รู้ผล 27 พ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 5 ซีอีโอ และ 63 บริษัท เข้าชิงรางวัล SET Awards 2018 ก้าวสู่องค์กรต้นแบบของตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนำพาองค์กรเติบโตอย่างโดดเด่น พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 27 พ.ย.นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร กำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 ครั้งที่ 15 ในวันที่ 27 พ.ย.2561 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงาน ก้าวสู่องค์กรต้นแบบของตลาดทุน

“การจัดงาน SET Awards นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการช่วยยกระดับคุณภาพและเสริมศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์กรในตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” ที่จะช่วยส่งเสริมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต สำหรับในปีนี้มี 63 บริษัท และผู้บริหารสูงสุด 5 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้ายสมควรแก่การยกย่อง 5 ซีอีโอ -63 บริษัทชิงรางวัล SET Awards 2018 รู้ผล 27 พ.ย.ซึ่งจะมีรางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้บริษัทรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท ” นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2018 กล่าวว่าในปีนี้คณะกรรมการยังคงให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการพิจารณาตัดสินรางวัลอย่างรอบคอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีบริษัทจดทะเบียนซึ่งไม่เคยเข้าชิงรางวัล SET Awards มาก่อนได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลประเภทต่างๆ ทำให้เห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ ควบคู่กับการมีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันได้

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2018 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ และเลขานุการคณะทำงาน ได้แก่ นายอำนวย จิรมหาโภคา

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 6) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน