KTC รับรางวัลบริษัทผลดำเนินงานดีเด่น งาน SET Awards 2023 

HoonSmart.com >>  KTC รับรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน SET Awards 2023 

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มงานบริหารการเงิน และนางรจนา อุษยาพร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงิน และรักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย  (KTC)  รับมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence) ที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 1 แสนล้านบาทขึ้นไป จากนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร