บลจ.ยูโอบี-Lazard ตอกย้ำโอกาสลงทุนหุ้นบริษัทคุณภาพ-เติบโตยั่งยืนกับ UGQG

HoonSmart.com>> “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)” ร่วมมือ Lazard Asset Management จัดงานสัมมนา UOBAM Exclusive : Elevating Quality to Greater Heights with Lazard Asset Management ตอกย้ำโอกาสการลงทุนการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่ยั่งยืน กับ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGQG)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ Lazard Asset Management จัดงานสัมมนากลยุทธ์การลงทุนของกองทุน UGQG นำโดย นายกุลฉัตร จันทวิมล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ลำดับที่สองจากซ้าย), นายธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจตัวแทนขาย (ลำดับแรกจากซ้าย) บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และทีมวิทยากรจาก Lazard Asset Management ได้แก่ Mr. James Ying, CFA, Vice President, Product Specialist (ลำดับที่สองจากขวา) Ms. Cloe Eun Young Park, Director, Head of Institutional Sales and Client Services (Asia ex-Japan) (ท่านตรงกลาง) และ Ms. Jessica Chan, Associate, Business Development (ลำดับแรกจากขวา)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGQG) ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทจัดการได้มอบหมายการบริหารการลงทุนให้ Lazard Asset Management Limited (LAML) เป็น Sub Manager

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สามารถอ่านรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/publication/download/304

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุน (Sub Manager) จากเดิม Wellington Management Singapore Pte.Ltd. เป็น Lazard Asset Management Limited (LAML) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่