ครม.แต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต.คนใหม่

HoonSmart.com>>การประชุมครม.”เศรษฐา”นัดที่สอง ไฟเขียวแต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เป็นเลขาธิการก.ล.ต.คนที่ 13  มาเร็วเกินคาด ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ก.ย.2566 มีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางพรอนงค์เป็นเลขาธิการก.ล.ต.คนที่ 13 ต่อจากน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล ที่ครบวาระลงเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับ นาง พรอนงค์ ได้รับการทาบทามให้ลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. สมัยรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติไม่ผ่าน โดยเฉพาะการมีประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่  ทำให้ นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังในสมัยนั้นชะลอความเห็นชอบ และมีหนังสือขอให้สำนักก.ล.ต.ยืนยันเรื่องคุณสมบัติ ทำให้กระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ ก.ล.ต.ล่าช้าออกไปนานมาก แต่เมื่อมี ครม.ใหม่ “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เพียงการประชุมครม.นัดที่ 2  กลับมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นาง พรอนงค์ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการก.ล.ต.คนใหม่ เร็วดังสายฟ้าฟาด โดยมีนาย ลวรณ แสงสนิท เป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

ประวัติการศึกษา นาง พรอนงค์ จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2532, ปริญญาโทสาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ หรือ MBA (MIS) มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2534 และปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเงิน หรือ DBA (Finance) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2540  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ  ในปี 2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทยและปี 2545 CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา  เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนถึง 2 วาระ วาระแรกระหว่างวันที่ 8 เม.ย.2557 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2561 และวาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564

ปัจจุบัน นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566​ หลังจาก น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการก.ล.ต.ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา