‘วนรัชต์’หยุดลงนามผูกพัน STARK พ.ต.ท.ปกรณ์ ลาออกประธานบริษัท

HoonSmart.com>>”สตาร์คฯ (STARK)”แจ้งมติบอร์ดสำคัญ อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ไม่มีชื่อ “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” เปลี่ยนคณะกรรมการหลายคน นำโดยประธานกรรมการ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ขอลาออก แต่งตั้ง “สมชัย สวัสดีผล”มาแทน  ตั้ง”มนตรี ศรีสกูล” แทน “เสนธิป ศรีไพพรรณ”  ตั้ง”ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ”ซีอีโอ PROUD  แทน “สุวัฒน์ เชวงโชติ”

นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ มติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 รับทราบการลาออกของ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล จากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายสมชัย สวัสดีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พ.ต.ท. ปกรณ์ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ พ.ต.ท. ปกรณ์ เป็นอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท STARK เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 แทนนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง ส่วนนายสมชัย สวัสดีผล เคยเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บอร์ดยังมีการแต่งตั้ง นายมนตรี ศรีสกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเสนธิป ศรีไพพรรณ และแต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เป็นกรรมการแทน นายสุวัฒน์ เชวงโชติ ที่ได้ลาออกจากไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนเดิม  ปัจจุบันนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท (PROUD)

นอกจากนี้บอร์ดอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เดิม “นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท”แก้ไขเป็น “นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต และ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท