GULF ขายหุ้นบุริมสิทธิ Binance US ให้ “สารัชถ์” มูลค่า 20 ล้านดอลล์

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” (GULF) ไฟเขียว Gulf HK ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน Binance US ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐฯ ให้ Gulf International Investment Limited (GIIL) นิติบุคคลของ “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ในราคาต้นทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ยันไม่กระทบต่อการดำเนินงานและงบการเงิน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (Gulf HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ Gulf HK ถือใน BAM Management US Holdings Inc. (Binance US) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ให้แก่ Gulf International Investment Limited (GIIL) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ซึ่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 100% มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับต้นทุนที่ Gulf HK ได้เข้าลงทุนใน Binance US