บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัล Asset Management Company of the Year 2024

ศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด เข้ารับรางวัล Asset Management Company of the Year, Thailand 2024 จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่งาน ณ ฮ่องกง นับเป็นครั้งที่ 10 แล้วที่ บลจ.กรุงศรี ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาและตัดสินจากความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงนวัตกรรมองค์กร การนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน การเติบโตและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ และเครือข่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุน