GCAP ตั้งบริษัทย่อย “เกาะเต่า แอร์” ลุยธุรกิจสนามบิน ขนส่งสินค้า

HoonSmart.com>> บอร์ด “จีแคปปิตอล” (GCAP) ไฟเขียวตั้งบริษัทย่อย “เกาะเต่า แอร์” ถือหุ้น 51.20% รุกธุรกิจสนามบิน ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

บริษัท จีแคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อบริษัท เกาะเต่า แอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจสนามบิน ขนส่งและขนถ่ายสินค้า โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดตั้งบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ถือหุ้นโดย บริษัท จีแคปปิตอล 51.20% และ บุคคลธรรมดา 2 คน ถือสัดส่วน 48.80%

สำหรับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 67,734,000 บาท เป็นส่วนบริษัท จีแคปปิตอล 20,200,000 บาท และ บุคคลธรรมดา 2 คน จำนวน 47,534,000 บาท โดยมีนางสาวธันยาภรณ์ ว่องวงศ์วิเศษและนายณัฐพล สารสาส เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติ