บอร์ดก.ล.ต.ไฟเขียว Bitkub แก้ไขตามคำสั่งแล้ว

HoonSmart.com>> คณะกรรมการก.ล.ต.เห็นพ้องกับความเห็นสำนักงาน เรื่อง”บิทคับ ออนไลน์”  แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้ ( adminTransfer) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานก.ล.ต.รายงานว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์  (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer (ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้) เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร ซึ่งต่อมาบอร์ดก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาให้ Bitkub  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 และ Bitkub ได้แก้ไขและชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566 ได้พิจารณาการแก้ไขและเห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า Bitkub ได้แก้ไขตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว