ตลท.เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ “เก็บตังค์พลังบวก DCA”

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์เปิดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมสม่ำเสมอให้แก่คนไทยผ่านการลงทุนแบบ DCA เน้นทดลองฝึกปฎิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ออมหุ้นด้วยตนเอง เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 24 ต.ค.เป็นต้นไป

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินหรือ Financial literacy แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้ปลูกฝังเรื่องการออมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนในลักษณะ Discovery Museum มาตั้งแต่ปี 2559 ล่าสุดได้จัดนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ (Extra Exhibition) ภายใต้ชื่อว่า “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยใส่ใจเรื่องการออมอย่างสม่ำเสมอผ่านการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) โดยไฮไลท์ของนิทรรศการ คือ โปรแกรมทดลองเลือกหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นเพื่อลงทุนแบบ DCA ที่ใช้ข้อมูลราคาและผลตอบแทนจริงในอดีตที่พัฒนาต่อยอดจาก SETTRADE back-testing

นอกจากนั้น ยังมีแหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อเริ่มลงทุนแบบ DCA ได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ นิทรรศการพิเศษดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ในการบริหารเงินออม สร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

นิทรรศการพิเศษชุดใหม่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันทุกโซน เริ่มจากวิธีการออมที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี หากคนรุ่นใหม่ต้องการให้เงินออมเติบโต ยังมีวิธีการออมที่เรียกว่า DCA ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการเพิ่มเงินออมในระยะยาว โดยนิทรรศการพิเศษยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ INVESTORY เรื่องการเรียนรู้เฉพาะตัว (Personalized Learning) ที่ผู้เข้าชมสามารถทดลองวางแผน DCA ได้ด้วยตนเอง และนำผลการเรียนรู้ของตนเองกลับไปต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ยั่งยืนต่อไป

INVESTORY เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2559 และเข้าสู่ปีที่ 3 ในปีนี้ โดยมีผู้ที่เรียนรู้ผ่าน INVESTORY ทั้งชุดนิทรรศการหลักและนิทรรศการเคลื่อนที่ผ่าน Mobile Exhibition รวมกว่า 270,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับนิทรรศการพิเศษชุดใหม่ (Extra Exhibition) “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9:30-19:00 น. บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนใจเข้าชมแบบกลุ่ม สามารถสำรองเวลาเยี่ยมชมที่ www.set.or.th/INVESTORY