AIS-GULF ลุยผลิตโซลาร์ 20 แห่ง ส่งสัญญาณขายพื้นที่ใหม่-ลดค่าไฟ

HoonSmart.com>>”แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” (ADVANC) หรือ AIS เดินหน้า synergy กับ”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ” (GULF) ผ่านบริษัทย่อย “แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค” (AWN) ลงนามในสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC) กับ กัลฟ์ 1 ผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มกับระบบกักเก็บ คาดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 67 นำไปใช้ขยายสัญญาณในพื้นที่ใหม่ แหล่งท่องเที่ยว-เกาะและพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดค่าไฟ  รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ  หนุนเป้าหมายการเพิ่มพลังงานทางเลือกที่ 5% 

นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามในสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC) กับบริษัท กัลฟ์1 (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ถือหุ้น 100% โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Off-Grid) ที่สถานีฐานจำนวน 20 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 23.27 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2567

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ จะช่วยให้ AIS สามารถขยายโครงข่ายให้มีความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว  เกาะ พื้นที่ห่างไกล และชุมชน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก 501.23 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 300.03 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือกที่  5% ของการใช้พลังงานรวม และเป้าหมายการลดเรือนกระจกของเอไอเอส

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม โดยผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในตลาดอย่างเป็นธรรมและการคำนวณในเชิงการเงินอย่างรอบด้าน รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับการทำสัญญาครั้งนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยง  GULF1 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์  (INTUCH) ในสัดส่วน 46.57% และ INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ในสัดส่วน 40.44% ณ วันที่ 20 ก.พ.2567 ซึ่งในการพิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท