ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมประชุมเวทีระดับนานาชาติประจำปี (IOSCO Annual Meeting) ประเทศกรีซ

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมประชุมเวทีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Annual Meeting ครั้งที่ 49 และ the Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Public Conference ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นการร่วมหารือประเด็นสำคัญและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรสากล และผู้นำจากภาคธุรกิจ

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม IOSCO Annual Meeting ครั้งที่ 49 และ HCMC Public Conference ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2567 โดยในการประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการดำเนินการในประเด็นที่ IOSCO ให้ความสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) ภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเปรียบเทียบได้ และการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มาใช้เป็นช่องทางให้บริการทางการเงิน รวมถึงการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มาจากการใช้เทคโนโลยี อาทิ ภัยคุกคามทางออนไลน์ (online scam and harm) ผลกระทบของ AI ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เป็นต้น ที่ประชุมจึงเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มสมรรถนะ (capacity building) ของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดทุนในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังเข้าร่วมเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Regulatory Workshop ภายใต้หัวข้อ “Emerging Markets Experiences in Developing Sustainability-Related Bond Markets” โดยได้กล่าวถึง พัฒนาการของตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Themed Bonds) รวมถึงร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนความสำคัญในการส่งเสริมการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Finance) ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) ของพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของไทยสู่สากลด้วย