ตลาดปลด H กองอสังหาฯ LPF หลังแจ้งงบ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย H เปิดซื้อขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) รอบบ่ายหลังเผยแพร่งบการเงินปี 66 สิ้นสุด 28 ก.พ.66 เผยสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง 50.42% เหตุขาดทุนสุทธิทางบัญชีจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ไม่ใช้ขาดทุนจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) รอบบ่ายวันที่ 24 เม.ย. 2566 หลังจากเผยแพร่งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท เผยผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ 707.13 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,426.19 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) ในฐานะผู้จัดการกองทุน LPF ชี้แจงว่า กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 719.06 ล้านบาท หรือ 50.42% โดยมีสาเหตุหลักมาจากในรอบปี 2566 กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1,447.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบปีเดียวกันของปีก่อนหน้า กองทุนรวมมีรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 332.76 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกิน 20%

ทั้งนี้ รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการขาดทุนทางการบันทึกบัญชีเท่านั้น มิใช่ผลขาดทุนซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม