‘จีเอเบิล’เคาะราคา IPO  6.39 บ. เปิดจอง 26-28 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>>”จีเอเบิล (GABLE)” เคาะราคาขายหุ้นจำนวน  175 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.39 บาท P/E เฉลี่ย 16.82 เท่า ได้รับเงินประมาณ 1,118 ล้านบาท  นำไปชำระคืนหนี้ 280 ล้านบาทภายในปีนี้ ส่วนปี 67 ใช้ขยายธุรกิจ 560 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน 232 ล้านบาท มีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  แกนนำอันเดอร์ไรท์หุ้น

บริษัท จีเอเบิล (GABLE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 175 ล้านหุ้น ที่ราคา 6.39 บาท/หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 1,118.25 ล้านบาท  เสนอขายหุ้น วันที่ 26-28 เม.ย.2566 บริษัทแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ส่วนการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 16.82 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.38 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1ม.ค.-31 ธ.ค.2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 268.16 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่ากับจำนวน 700 ล้านหุ้น (Fully Diluted) แต่ P/Eที่กำหนดและผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการระดมทุน บริษัทไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโต จำนวน 560 ล้านบาทภายในปี 2567 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในกิจการอื่น ที่มีกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม ในระยะยาว และชำระคืนเงินกู้ยืม  จำนวน 280 ล้านบาท ภายในปี 2566 รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 232 ล้านบาท ภายในปี 2567

GABLE ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกลุ่มโซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise Solution and Services) ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1.โซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solution) 2.โซลูชั่นด้านระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ (Cloud and Data Center Modernization Solution) 3.โซลูชั่นด้านระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics Solution) 4.โซลูชั่นด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business and Application Solution) 5.โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Managed Tech Services Solution)