TOA ยันไม่เกี่ยวข้อง STARK – “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ลงทุนส่วนตัว

HoonSmart.com>> “ทีโอเอ เพ้นท์” แจงไม่เกี่ยวข้อง “สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น” (STARK) กรณีกรรมการ TOA เข้าไปนั่งบอร์ด-ผู้บริหาร STARK เป็นเรื่องส่วนตัว

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ชี้แจงว่า ตามที่เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2566 มีผู้ลงทุนสอบถามเข้ามายังบริษัท เกี่ยวกับกรณีของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) นั้นบริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทไม่มี หรือเคยมีความเกี่ยวข้องใดๆกับ STARK ทั้งในด้านการลงทุน การถือหุ้น หรือการร่วมบริหารงาน แม้ว่ากรรมการของบริษัทบางท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ STARK การดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่บริษัทเชื่อว่าพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้กำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างเป็นประจำทุกเดือน และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาสและปีบัญชี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังไม่มีหรือเคยมีความเห็นหรือข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในหรือประเด็นใดที่อาจจะผลต่อสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯสามารถนำส่งงบการเงินได้ตรงเวลาทุกไตรมาสและปีบัญชี

ทั้งนี้ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งของ STARK และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ TOA