STARK เลื่อนส่งงบปี 65 เป็นพ.ค.-มิ.ย.66 หลังเปลี่ยนกก.-ผู้บริหารชุดใหม่

HoonSmart.com>> “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” แจ้งเลื่อนส่งงบปี 65 จากเดิมกำหนดส่งภายใน 21 เม.ย.66 เป็นเดือนพ.ค.-มิ.ย.66 หลังพิจารณาร่วมกับ “ผู้สอบบัญชี-ผู้จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ” จำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจัดทำงบ เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมเร่งจัดทำงบไตรมาส 1-2 ปี 66 ให้ทันตามกำหนด

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้แจ้งเลื่อนการนำส่งงบการเงินเป็นวันที่ 21 เมษายน 2566 ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) แล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 รวมถึงบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารและแก้ไขระบบการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 และ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. ปรับลดจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 คน เหลือ 6 คน

2. เนื่องจากผู้บริหารชุดเดิมของบริษัทไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทให้แล้วเสร็จได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด และได้แจ้งเลื่อนการนำส่งงบการเงินดังกล่าวมาแล้วหลายคราว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทชุดเดิม (ยกเว้นคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ) จึงได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออกเป็นจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้

พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ , นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา , นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ , นายเสนธิป ศรีไพพรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,นายสุวัฒน์ เชวงโชติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการจำนวนรวม 6 คน โดยคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ จะดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. อนึ่ง เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่ครบถ้วนและเหมาะสม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ จะติดตามและประสานงานกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ภายในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 และบริษัทฯ จะเร่งรัดจัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ให้ทันตามข้อกำหนดของกฎหมายต่อไป

4. บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ ขอเรียนให้สื่อมวลชนและผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่าบริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารชุดใหม่จะมุ่งแก้ไขปัญหาการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่าคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและมีประสงค์อย่างชัดเจนที่จะร่วมมือกับบริษัทฯ และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งรวมถึง คู่ค้าของบริษัทฯ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป บริษัทฯ ต้องขออภัยในความล่าช้าในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-5580 อีเมล ir@starkcorporation.com