SET-TFEX ดีเดย์ 8 พ.ค.นี้ ใช้ระบบซื้อขายใหม่-จับผิดปกติเร็ว

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จับมือ Nasdaq พัฒนาระบบซื้อขายใหม่ที่มีมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด เพิ่มการเผยแพร่ราคา Bid/Offer จาก 5 ระดับเป็น 10 ระดับ ช่วยตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  จัดการคำสั่งได้รวดเร็วขึ้น  รองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต-ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งหุ้นและอนุพันธ์  เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งใน-ต่างประเทศ ยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบ ระบบงานกำกับ สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติได้เร็ว-แม่นยำมากขึ้น ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะเปลี่ยนระบบซื้อขายปัจจุบันเป็นระบบซื้อขายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2566 เป็น ต้นไป โดยร่วมมือกับ Nasdaq ซึ่งเป็นผู้นำในระบบซื้อขายสำหรับตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ในการพัฒนาระบบซื้อขายใหม่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เปลี่ยนระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย (Market Data System) ระบบงานกำกับการซื้อขาย (Market Surveillance System) ในคราวเดียวกัน โดยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลที่เป็นสากลและสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายไปยังระบบของสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล รวมถึงยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นตามลำดับ

คุณสมบัติเด่นของระบบซื้อขายใหม่ มีมาตรฐานการต่อเชื่อมที่เป็นมาตรฐานสากลทั้ง ITCH/OUCH Protocol และ FIX Standard Protocol ซึ่งใช้ในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ชั้นนำทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเข้าถึงโดยนักลงทุนจากตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ด้วยโครงสร้างระบบซื้อขายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นสากล ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายตามที่มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศชั้นนำ โดยสามารถดำเนินการด้านระบบได้รวดเร็วขึ้น เพิ่มความละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลระดับราคา Bid/Offer ของหลักทรัพย์ในตลาด SET และ mai จาก 5 ระดับราคา เป็น 10 ระดับราคา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มความละเอียด timestamp ของคำสั่งซื้อขายและเวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายในระดับ nanosecond เทียบเท่าตลาดต่างประเทศชั้นนำ เพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิก เช่น Self-match Prevention ช่วยป้องกันการจับคู่กันเองของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าราย/กลุ่มเดียวกัน และ Pre-Trade Risk Management เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์)

สำหรับการเปลี่ยนระบบซื้อขายครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดำเนินโครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมาตั้งแต่ต้นปี 2564 อาทิ ผู้พัฒนาระบบซื้อขายของบริษัทสมาชิกและผู้พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ, บริษัทสมาชิก, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)   เป็นต้น และได้ทดสอบระบบร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพ.ค. 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบซื้อขายใหม่และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ถูกต้องและราบรื่น โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานระบบใหม่ซึ่งประกอบด้วยระบบซื้อขาย ระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย และระบบกำกับการซื้อขาย ได้ในไตรมาส 2 ปี 2566

ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบซื้อขายใหม่ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล โดยเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่ ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F ปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD), ปรับปรุง Iceberg Order เป็นต้น เพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย P (Pause)ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW)

ส่วนเกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่ ปรับประเภทและเงื่อนไขคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่ม Session State Order, ปรับอายุของคำสั่ง GTC และ GTD ที่อยู่ในระบบซื้อขาย เป็นต้น
ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker ปรับ Tick Size การซื้อขาย Block Trade ของ Sector Futures