SMK ร่วง 45.27% หลังปลด SP วันแรก-ใช้ Cash Balance

HoonSmart.com>>หุ้น SMK ร่วง 45.27% หลังปลดป้าย SP วันแรก โดยตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-9 พ.ค.66 และขึ้น NC เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนระวังการซื้อขาย-ศึกษาข้อมูลของ SMK โดยละเอียด

เมื่อเวลา 10.32 น.หุ้น SMK ร่วง 45.27% มาที่ 1.85 บาท ลดลง 1.53 บาท มูลค่าซื้อขาย 6.64 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 1.59 บาท ขึ้นสูงสุด 2.16 บาท และต่ำสุด 1.59 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ ปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวสำหรับหลักทรัพย์บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ในวันที่ 10 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว

โดยกำหนดให้หลักทรัพย์ SMK มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ SMK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ SMK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ SMK โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ