AMR ควัก 121 ลบ.ซื้อหุ้น U Element สยายปีกลุยน้ำดิบ-EV-พลังงานหมุนเวียน

HoonSmart.com>> “เอเอ็มอาร์ เอเซีย” (AMR) ประกาศรุก New S-Curve ขยายการลงทุนธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ เพื่อการอุตสาหกรรมเข้าซื้อหุ้น “ยู เอเลเม้นท์” 49% มูลค่ารวม 121.52 ล้านบาท พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุน “เอเอส มาชาร์จ” ถือหุ้น 60% ร่วมพันธมิตรรายใหญ่ให้บริการ เช่า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จุดสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงศูนย์ซ่อม และ “เอเอ็มอาร์สปริงส์” ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ มุ่งสร้างรายได้กระแสเงินสดเพิ่ม หนุนอนาคตเติบโตมั่นคง

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เข้าลงทุนใน บริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด (U Element) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 980,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 124 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน U Element โดยการซื้อหุ้นสามัญและจะดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหุ้นคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 121.52 ล้านบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 จากนั้นบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีสัดส่วนกรรมการจาก AMR จำนวน 3 ท่าน และ บริษัท อีสเทิร์น โปร วอเตอร์ซัพพลาย จำกัด (“EPW”) (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 3 ท่าน

“ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ จะเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (Business Diversification) โดยการลงทุนในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบนี้ จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้แบบ recurring income เพิ่มขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งลักษณะโครงการเป็นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการทำสัญญาระยะยาวซื้อขายน้ำดิบที่มีผู้รับซื้อที่แน่นอน ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอได้ในอนาคต เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว” นายมารุตกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติเงินลงทุนใน 2 บริษัทใหม่ ดังนี้ 1) บจก. เอเอส มาชาร์จ วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท สัดส่วน 60% โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท หรือ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง AMR ถือหุ้น สัดส่วน 60% (60,000หุ้น) ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ ซึ่งจะถือหุ้นในสัดส่วน 40% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ เช่า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จุดสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ ศูนย์ซ่อม ครอบคลุมทั้งเกาะสมุย และแห่งอื่น ๆ

2) บจก. เอเอ็มอาร์สปริงส์ วงเงินไม่เกิน 0.7 ล้านบาท สัดส่วน 70% จากทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หรือ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง AMR ถือหุ้น สัดส่วน 70%(7,000 หุ้น) บริษัท สปริง เอ็นเนอร์ยี่ 168 โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น สัดส่วน 30% โดยประกอบธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และจากพลังงาน หมุนเวียนอื่นๆ

บริษัทมุ่งหน้าต่อยอดธุรกิจ SI (System Integration) ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Green Concept) โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาดพร้อมกับเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยการลงทุนในทั้ง 2 บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลาย พร้อมไปกับการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ช่วยลดการใช้พลังงานดั้งเดิมอย่างมากออกสู่ตลาดและจะเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง