BGRIM ซื้อกิจการ SNT Vietnam บจ.ในเวียดนาม

HoonSmart.com>> บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)ซื้อหุ้นทั้งหมดใน SNT Vietnam Company บริษัทซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจาก Mr. Nguyen Van Du ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบี.กริม เพาเวอร์ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 200 ล้านเวียดนามดอง เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 298,063 บาท

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SNT Vietnam Company Limited บริษัทซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจาก Mr. Nguyen Van Du ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบี.กริม เพาเวอร์ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 200,000,000 เวียดนามดอง

SNT VIETNAM COMPANY LIMITED ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ทุนจดทะเบียน 200 ล้านเวียดนามดอง (เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 298,063 บาท) หุ้นละ 10,000 เวียดนามดอง โดย บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แหล่งที่มาของเงินลงทุนใช้เงินทุนหมุนเวียนของบี.กริม เพาเวอร์