ตลท.ปักป้าย SP หุ้น COTTO หลัง SCC ส่ง SCG Decor จะทำเทนเดอร์ฯ

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ปักป้าย SP หุ้น COTTO บ่ายนี้เป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน 30 มี.ค.66 หลังบอร์ด”ปูนซิเมนต์ไทย” (SCC) มีมติให้บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ (SCG Decor) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัั้งแรก พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัทกรัพย์ พร้อมกับทำคำเสนอซื้อหุ้น COTTO จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ด้วยวิธีสวอปหุ้น โดยจะไม่ชำระค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน และจะเพิกถอน COTTO ออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) ตั้งแต่รอบบ่ายวันที่ 29 มี.ค. 2566 จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2566

บริษัทขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ โดย COTTO ได้รับข้อเสนอจากบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (SCG Decor) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ COTTO จะทราบราคาหุ้นที่จะเสนอซื้อและจะมีการประชุมคณะกรรมการซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ SCC ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย โดยกําหนดให้บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ (SCG Decor) เป็นบริษัทแกนนํา (Flagship company) ของกลุ่ม SCC ในการดําเนินธุรกิจผลิตกระเบืองปูพื้นบุผนัง และสุขภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในการจําหน่ายสินค้ากระเบื้องปูพื้นบุผนัง และสุขภัณฑ์นั้น SCG Decor จําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายหลากหลายประเภท รวมทั้งช่องทางการจําหน่ายของ SCG Decor เอง เช่น แมนูแฟคเจอ
ริ่งเอาท์เล็ท และโชว์รูมเอาท์เล็ทต่าง ๆ เป็นต้น และให้ SCG Decor เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพียงบริษัทเดียวในธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้นบุผนัง และสุขภัณฑ์(รวมเรียกว่า “แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ”)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ SCC มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัั้งแรกของ SCG Decor และนําหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกดังกล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมกับการทําคําเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น (“คําเสนอซื้อหลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COTTO อนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น COTTO ที่ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG Decor (การแลกหุ้น หรือ Share Swap) โดยจะไม่มีการชําระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No Cash Alternative) และ COTTO จะดําเนินการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้ SCG Decor เป็นบริษัทแกนนําที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว โดยที่ COTTO จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัวไปเป็นครั้งแรกของ SCG Decor เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2566 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือหุ้น COTTO จำนวน 4,934,046,562 หุ้น (82.75%)