IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ปลูกป่า 2 ล้านไร่ ขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี และ กลุ่ม ปตท.ได้ลงนาม MOU 3 ฉบับ กับหน่วยงานรัฐ เพิ่มพื้นที่ปลูก-พัฒนาป่า และบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต  และเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จำนวน 2 ล้านไร่ ขับเคลื่อนประเทศสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  (IRPC) รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย  ปตท. (PTT) ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ไทยออยล์ (TOP)  พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (OR) และ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี ได้ลงนาม MOU จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับ กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของภาคีภาครัฐและเอกชนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การสนับสนุนงานวิจัยและแบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการ
การปลูกป่าใหม่และฟื้นฟูบำรุงป่าเก่า ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชุมชน และป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแหล่งกักเก็บคาร์บอน จำนวน 2 ล้านไร่

ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065 ตามที่ประเทศได้กำหนดไว้ การปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ของกลุ่ม ปตท. เป็น 1 ในกลยุทธ์ “ปรับ เปลี่ยน ปลูก” ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยแบ่งเป็น ปตท. 1 ล้านไร่ และความร่วมมือของบริษัท ในกลุ่ม ปตท. อีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2030 ซึ่งในอนาคตพื้นที่ป่าเหล่านี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่า 4.15 ล้านตันต่อปีอีกด้วย