EXIM BANK รับรางวัลดีเด่นประจำปี 65 ด้านพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน

HoonSmart.com>>EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 ด้านการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้รับรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน และดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นผู้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่ง EXIM BANK ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและพร้อมส่งออกได้

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ EXIM BANK ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีความกล้าและความพร้อมที่จะเข้าสู่ Supply Chain การส่งออก และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน