NVD แจงไถ่ถอนหุ้นกู้ 1,000 ลบ.เกลี้ยง แบงก์รับระบบขัดข้องโอนเงินผู้ถือหุ้นกู้ช้า

HoonSmart.com>> “เนอวานา ไดอิ” ปิดดีลไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 วงเงิน 1,000 ล้านบาทเรียบร้อย แจงผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยล่าช้า เหตุ “ธนาคารกรุงศรี” ยอมรับเกิดความผิดพลาดทางระบบในการโอนเงิน ผู้ถือหุ้นกู้บางรายยังไม่ได้รับเงินคืน ทำเกิดความสับสนต่อผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมเปิดเอกสารโอนเงินให้แบงก์ครบถ้วน

บริษัท เนอวานา ไดอิ (NVD) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นเงินต้นจำนวน 1,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 14,190,788.78 บาท ในวันที่ 24 มี.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัทฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.เงินต้นจำนวน 1,000 ล้านบาท โอนจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ รงม 992,808 บาท จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 8.41 น. -8.55 น. และบริษัทฯ โอนเงินจำนวน 7,192,000 บาท ตั้งแต่เวลา 9.49 น.

2.ดอกเบี้ยจำนวน 14,190,788.78 บาท โอนจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2566 เวลา 9.50 น. โดยทางนายทะเบียนและตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) มีหน้าที่ดำเนินการโอนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นครบทุกรายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. บริษัทฯ ได้รับการติดต่อสอบถามจากผู้ถือหุ้นกู้หลายรายว่ายังไม่ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยและไม่สามารถติดต่อสอบถามสาเหตุจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ บริษัทฯได้ติดต่อสอบถามไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งเช่นกัน แต่ไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าบริษัทยังไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดดังดล่าว

จนเมื่อเวลา 18.40 น. บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาว่า เกิดความผิดพลาดทางระบบในการโอนเงิน ทำให้มีผู้ถือหุ้นกู้บางท่านยังไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยากำลังดำเนินการแก้ไข โดยบริษัทฯ จะติดตามให้มีการชำระคนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทำหนังสือแจ้งถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้บริษัท เนอวานา ไดอิ ได้เสนอขายหุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ขอยืนยันว่า ธนาคารได้รับเงินชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวนยอดรวมทั้งสิ้น 1,014,063,281.31 บาท เพื่อชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 634 ราย

แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการดำเนินการโอนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งธนาคารจำต้องแก้ไขและดำเนินการทำรายการโอนเป็นรายๆ ไปทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดการล่าช้าในการรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน ธนาคารกำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้รับจำนวนเงินครบถ้วนโดยเร็ว

ธนาคารต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความขัดข้องในครั้งนี้ และธนาคารยินดีชี้แจ้งให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้รับทราบถึงความขัดข้องที่เกิดขึ้นทุกประการ และขอยืนยันว่าทางบริษัท เนอวานา ไดอิ มิได้นำส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายนี้ล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 24 มี.ค.2566