ตลท.จัดเวิร์กช็อปพี่เลี้ยงการเงินแก่ บมจ. เงินติดล้อ และ บจก. สุพรีม สามเสน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเวิร์กช็อปโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินและทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อส่งต่อความรู้และขยายผล แก่พนักงาน บริษัท เงินติดล้อ  และ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด รวม 38 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้เครื่องมือจัดการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา โดยนำผลที่ได้รับมาเข้าร่วม Group Mentor แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับคำแนะนำการให้คำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อนำไปปฏิบัติจริงกับตัวเองและส่งต่อไปยังผู้อื่น มุ่งหวังสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม