ออมสิน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสิน คว้ารางวัล “Best Green Bond – Financial Institution Thailand” จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Awards 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแ  และรางวัล “State Owned Enterprise ESG Bond of the Year” จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2022 ที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน  โดยธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทของ “Green Structuring Advisor, Bookrunner and Lead Manager” ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ยึดหลัก “ESG” ซึ่งครอบคลุมถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) ควบคู่กับการพัฒนาสังคม (Social) รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาล (Governance) และความยั่งยืน (Sustainability) ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีบริการทางการเงินครบวงจร รวมถึงการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESGหลากหลายโครงการ โดยถือเป็นการดำเนินงานสำคัญที่สนับสนุนช่วยเหลือสังคมได้ในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK ในครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยที่ผ่านมาธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญของการออก ESG Bond ทั้งของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การเคหะแห่งชาติ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน อีกด้วย

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกและเสนอขาย Green Bond ของ EXIM Bank ในครั้งนี้ ซึ่งมีการเสนอขายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มีมูลค่าวงเงินเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.34% วัตถุประสงค์เพื่อนำไปสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่โครงการพลังงานสะอาด โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือเอดีบี เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework)