เปิดมุมมอง “ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้จัดการกองทุน” เลือกลงทุน

HoonSmart.com>> กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) จัดงานสัมมนา เรื่อง “Future of Investing: Themes and Opportunities” นำเสนอแนวโน้มและโอกาสการลงทุน ในสภาวะที่ตลาดทุนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้น รวมถึงการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในกองทุนต่าง ๆ และกระบวนการ Due Diligence จากผู้ลงทุนสถาบัน และ ตัวแทนจากหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ โดย มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

งานสัมมนา เรื่อง “Future of Investing: Themes and Opportunities จัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่นกรรมการและเลขาธิการ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยให้ความเห็นว่า การจัดงานสัมมนาในวันนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโอกาสการลงทุนใหม่ในยุคระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ข้อมูลมีการถ่ายโอนอย่างอิสระจนทำให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดทุนมีแนวโน้มผันผวนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบถึงแนวทางในการเลือกผู้จัดการกองทุน และลักษณะของกองทุนรวมอย่างเหมาะสมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของเจ้าของเงินมากที่สุด

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ในการหาโอกาสการลงทุนที่จะชนะตลาด (Alpha) โดยทั่วไปนั้น นักลงทุนจะมีกรอบการลงทุน เครื่องมือ การวิเคราะห์การลงทุนในลักษณะที่เหมือนกัน แต่การจะหา Alpha คือการเสี่ยง ต้องกล้าที่จะตัดสินใจภายใต้สถานการณ์การลงทุนที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์เหล่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการและการตัดสินใจแบบซับซ้อนเท่านั้น แต่ต้องกล้าที่จะเลือกเพียงหนึ่งปัจจัยที่สำคัญแล้วตัดสินใจลงทุน สิ่งสำคัญคือ การมองเป้าหมายที่ถูกต้องให้นิ่ง และวิ่งตามเป้าหมายให้ไว

Simon Coxeter, Head of Manager Research, Asia Pacific, Mercer เปิดเผยว่าในปี 2022 ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนเผชิญกับความท้าทาย ทั้งในเรื่องความผันผวนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายดังกล่าวถือเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ทบทวนบริบทของการจัดการการลงทุน การกระจายความเสี่ยง และการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ Simon ระบุว่าการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของพอร์ตโฟลิโอ และการสร้างความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

จากการแลกเปลี่ยนมุมมองภายในงาน จะเห็นว่าเจ้าของสินทรัพย์ (Asset Owner) มองว่า การบริหารจัดการเงินภายใต้การดูแล รวมไปถึงการเลือกลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีความท้าทาย นอกจากต้องมีการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ที่จะลงทุนในระยะยาวแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายคือการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อมาบริหารเงินกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น กระบวนการการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่เป็นการพิจารณาในเชิงปริมาณแล้ว ยังจำเป็นต้องพิจารณาเชิงคุณภาพด้วย อีกทั้ง ควรมีกรอบการเลือกพิจารณา เช่น การบริหารจัดการองค์กร กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการจัดการเรื่องความเสี่ยง เป็นต้น

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา CMDF ได้ให้ทุนสนับสนุน บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mercer) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวมจากปัจจัยเชิงคุณภาพ หรือ Fund Rating Report โดยปัจจุบัน รายงานทั้งหมดที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยินยอมให้มีการเปิดเผยนั้น ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.settrade.com และยังคงเปิดให้กองทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ปี 2567 โดย CMDF หวังว่ารายงานดังกล่าวช่วยให้ตลาดทุนไทยมีรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการลงทุนไทยสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

น.ส.จินตนา เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (AIAIMT) กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Fund Rating Report และผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนในเชิงลึก (Due Diligence) โดย Mercer ว่า เอไอเอและกลุ่มการลงทุนของเอไอเอให้ความสำคัญกับกระบวนการ และการติดตามการลงทุนของทีมการลงทุนเป็นประจำและสม่ำเสมอ จึงถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้นำข้อมูลและวิธีการของบริษัท มาทบทวนตัวเองอีกครั้งผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการของ Mercer ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่ง เอไอเอ เป็นองค์กรที่พร้อมจะปรับตัวและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้รับมุมมองที่ดีที่ทำให้กลับมาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาต่อไป

นายสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร (KKPAM) จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Fund Rating Report ว่า เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเข้าใจถึงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (Global Expertise) สามารถนำไปต่อยอดพัฒนากระบวนการลงทุนของเราให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมในบริบทของตลาดไทย Fund Rating Report เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ลงทุนให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในด้านกระบวนการลงทุนและบุคคลากรที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนนั้น ๆ อย่างครบถ้วน นอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นใน Fund Fact Sheet ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก อีกทั้งการเผยแพร่ Fund Rating Report ของทาง Mercer จะทำให้กองทุนที่ได้รับการประเมินเป็นที่รู้จักแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจจะลงทุนในกองทุนไทยมากยิ่งขึ้น

งานสัมมนาเรื่อง Future of Investing: Themes and Opportunities จัดขึ้น วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Conrad Bangkok ผู้สนใจสามารถอ่าน Fund Rating Report ได้ที่เว็บไซต์ www.settrade.com หรือผ่านทาง QR Code