มอร์นิ่งสตาร์แจก 6 รางวัลกองทุนผลงานดี “ทิสโก้- เกียรตินาคินภัทร” คว้าบลจ.ยอดเยี่ยม

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์” ประกาศรางวัล “Morningstar Fund Awards – Thailand 2023” กระจาย 7 บลจ. กลุ่ม “กองทุนยอดเยี่ยม” 6 รางวัล ประเภทกองหุ้นไทยขนาดใหญ่เป็นของ “กองทุนกรุงไทยหุ้นทุนปันผล” (KTSF) ส่วน “กองเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล” (M-MIDSMALL-D) คว้าประเภทหุ้นไทยขนาดเล็ก ด้านรางวัล 2 บลจ.ยอดเยี่ยม “บลจ.ทิสโก้” คว้าประเภทลงทุนหุ้นไทย “บลจ.เกียรตินาคิน” ยอดเยี่ยมประเภทตราสารหนี้ในประเทศ

Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ ประกาศรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ไทยแลนด์ 2023 ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สิน โดยรางวัลประเภทกลุ่มกองทุนมอร์นิ่งสตาร์ใช้ข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2022 โดยให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง 3 ปีและ 5 ปี โดยจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง Morningstar Risk ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก

Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific, Morningstar Inc. กล่าวว่า งานมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อยกย่องกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยมทั้งในปี 2022 และในช่วงเวลาในอดีต โดยทางทีมงาน Manager Research ของมอร์นิ่งสตาร์ได้นำชุดข้อมูลจำนวนมากและระเบียบวิธีเชิงปริมาณมาใช้ในการคัดเลือกผู้ชนะรางวัลทั้งในกลุ่มตราสารทุนและตราสารหนี้

สำหรับรางวัล Morningstar Fund Awards – Thailand 2023 มีจำนวน 8 รางวัล แบ่งเป็นกองทุนยอดเยี่ยม 6 รางวัลและ บลจ.ยอดเยี่ยม 2 รางวัล

กองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-D) เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงเติบโตสูง โดยเน้นการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management)

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP ACT FIXED) เน้นกระจายการลงทุนในตราสารภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS) ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF) ซึ่งลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้การบริหารของบลจ.บัวหลวง

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) เน้นลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก ระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และระยะยาวเพื่อการลงทุน

ส่วนรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บลจ.ทิสโก้ และประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ ได้แก่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร