TSD ชวนผถห.รายย่อยใช้ e-Proxy Voting มอบฉันทะร่วมประชุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

HoonSmart.com>> ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยกระดับบริการ e-Proxy Voting อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เพิ่มช่องทางใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดต้นทุนและกระบวนการทำงานให้กับบริษัทจดทะเบียน

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD) กล่าวว่า TSD มุ่งเดินหน้ายกระดับการให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ตลาดทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ลงทุน พร้อมรองรับธุรกรรมรูปแบบใหม่ในอนาคต และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยในเดือนมี.ค.ถึงเม.ย.ของทุกปี เป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี TSD จึงได้ยกระดับบริการดิจิทัล e-Proxy Voting ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการใช้สิทธิออกเสียงได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทย จากข้อมูลล่าสุด พบว่า ผู้ลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยสูงสุดที่ 29.66%

ด้วยบริการดิจิทัล e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็ว ผ่าน Investor Portal (IVP) https://ivp.tsd.co.th แพลตฟอร์มให้บริการผู้ถือหุ้นออนไลน์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานของ TSD โดยบริษัทจดทะเบียนจะดึงข้อมูลจากระบบ IVP ไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น นับเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้กระดาษ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนจากกระบวนการทำงานที่ลดลง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถชำระค่า e-Stamp บนหนังสือมอบฉันทะได้ง่ายๆ ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ของกรมสรรพากร และเลือกชำระผ่าน e-Payment ได้ทั้ง Mobile Banking และ Internet Banking ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บริการ e-Proxy Voting แล้ว 181 บริษัท ดูรายชื่อบริษัทได้ที่ www.set.or.th/tsd เข้าเมนูบริการสำหรับนักลงทุน เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักลงทุน” > “e-Proxy Voting”

e-Proxy Voting ให้บริการผู้ถือหุ้นในกลุ่มนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน นิติบุคคลในประเทศประเภทกองทุน และกองทุนส่วนบุคคล และล่าสุดขยายบริการแก่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาในประเทศ โดยในอนาคตมีแผนพัฒนาบริการให้ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทุกประเภทในตลาดหุ้นไทย

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก SET Note 6/2565 เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นไทย ปี 2565