TPOLY คว้างานก่อสร้างรพ.สนามจันทร์ 125 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทยโพลีคอนส์” ได้งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สนามจันทร์ มูลค่าโครงการ 125 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สนามจันทร์ มูลค่าโครงการ 125 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน เป็นงานรายละเอียดงาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ประกอบด้วยงานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร