PRINC ทุ่ม 120 ล้าน ซื้อรพ.-หยุดขยายธุรกิจอสังหาฯ

“พริ้นซิเพิล แคปปิตอล” มุ่งขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลัก ลุยซื้อโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มอีก 1 แห่ง มูลค่า 120 ล้านบาท ประกาศหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พร้อมขายที่ดินที่มีอยู่นำเงินพัฒนาธุรกิจการแพทย์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปปิตอล (PRINC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2561 อนุมัติให้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนในภาคเหนือพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 59 เตียง จากเจ้าของกิจการ มูลค่ารวม 120 ล้านบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – XXX จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561 เป็นผู้ทำสัญญาซื้อกับผู้ขายสินทรัพย์ ประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลง พร้อมอาคารโรงพยาบาล อาคารสนับสนุน รวม 9 หลังและอุปกรณ์การแพทย์ ไม่มีภาระผูกพัน เนื้อที่ 11 ไร่-0-6.5 ไร่ โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเป็นเงินสด ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเข้าเจรจาทางธุรกิจกับผู้ขายและเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน เป็นผลให้การโอนกิจการเสร็จสิ้น บริษัทจะรายงานความคืบหน้าของการเข้าซื้อกิจการให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจในด้านธุรกิจการแพทย์ (Healthcare) โดยเริ่มเข้าซื้อกิจการของบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเซีย จำกัด ที่มีโรงพยาบาลที่ดำเนินการแล้ว 4 แห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 2 แห่งปลายปี 2560 และได้ลงทุนเพิ่มเข้าซื้อโรงพยาบาลอีก 2 แห่งในปี 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 75% มาจากธุรกิจการแพทย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีนโยบายที่มุ่งขยายตัวในธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลักและหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน สำหรับที่ดินรอการพัฒนา หากมีโอกาสเหมาะสมและเป็นประโยชน์ บริษัทฯ พร้อมจะขายให้แก่นักลงทุนที่สนใจ เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทางการแพทย์ต่อไป เว้นแต่ที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนารองรับธุรกิจการแพทย์ในอนาคต