บอร์ด INTUCH ไฟเขียวปรับนโยบายจ่ายเงินปันผล 100%

HoonSmart.com>> บอร์ด “อินทัช โฮลดิ้งส์” ไฟเขียวปรับปรุงนโยบาย “จ่ายเงินปันผล” ให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 100% จากเงินเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย จากเดิมไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายไว้

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายในอัตรา 100% จากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิม บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยหากพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ